REGULAMIN
SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów i usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: whitepointeshoes.pl

§ 1
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Właściciel sklepu –White Pointe Shoes sp. z o.o., Strzelców 1F/4 01-348 Warszawa, NIP: 5223192482, REGON: 387529479
2. Sprzedawca –  White Pointe Shoes sp. z o.o., Strzelców 1F/4 01-348 Warszawa, NIP: 5223192482, REGON: 387529479
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela sklepu dostępny pod adresem: whitepointeshoes.pl, umożliwiający zakup towarów za pomocą sieci Internet.
6. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
7. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej.

8. Płatność Tpay – narzędzie do procesowania płatności internetowych online

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów.
2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
3. Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3
Warunki techniczne
1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania załączników elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
c) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;
d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klienta);
2. Właściciel sklepu informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych usług oraz publikacji elektronicznych było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, oferowanych usługach i publikacji elektronicznych.
3. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: dominika@whitepointeshoes.pl

§ 4
Warunki formalne
1. Klientem może być posiadająca miejsce zamieszkania bądź miejsce siedziby na terenie RP:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
5. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:
a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;
b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

§ 5
Zamówienia
1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać niżej wskazanych czynności:
a) wybór jednej lub kilku pozycji.
b) wybór polecenia „Zapisz się na wydarzenie” lub po uprzednim dodaniu do koszyka poprzez “Przejdź do kasy”;
c) wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;
d) zaakceptowanie niniejszego regulaminu i wysłanie zamówienia w formie elektronicznej poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
e) dokonanie płatności;
2. Dokonanie płatności następuje poprzez płatność za pomocą „tpay”. W przypadku braku pomyślnego dokonania płatności – zamówienie zostaje anulowane.
3. Realizacja zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego odpowiedniej wpłaty oraz po otrzymaniu przez Właściciela Sklepu od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Wiadomość zawiera unikalny załącznik.
4. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.
5. Załącznik zawarty w wiadomości e-mail należy wydrukować lub pobrać na urządzenie i przynieść na zajęcia.
6. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.
7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.


§ 6
Ceny i metody płatności
1. Wszystkie ceny produktów dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Zamówienie”.
2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie poprzez przelew bankowy.

§ 7
Licencja
1. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych treści w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne i zwroty

1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu lub usługi lub ze złożonym zamówieniem o ile termin realizacji na zamówieniu nie został przedawniony.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dominika@whitepointeshoes.pl
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od prawidłowego złożenia reklamacji.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Kupującemu przysługują prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Realizacja powyższych praw, zgodna z opisanymi w art. 16 – 21 RODO, jest możliwa po wcześniejszym kontakcie pod adresem: dominika@whitepointeshoes.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych z powyższych uprawnień, jeśli realizacja danego uprawnienia byłaby sprzeczna z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Powyższe podmioty są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Produkty elektroniczne. Podczas zakupu produktu elektronicznego wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, która zawierana jest na podstawie regulaminu. Dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2020r.
2. Udział w warsztatach może wziąć osoba:
a) która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba niepełnoletnia, która posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
W przypadku braku pisemnej zgody organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do zajęć.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
5. Organizator ma prawo niewpuszczania na zajęcia Uczestników pełnoletnich oraz niedopuszczania do aktywnego udziału Uczestników niepełnoletnich, zalegających z opłatą za zajęcia, którzy mimo wcześniejszego przypomnienia (rodzicom/prawnym opiekunom) o konieczności wniesienia opłaty, nadal nie mają opłaconych zajęć.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
7. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
9. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.